Gruppetilbud

RUSTERAPIGRUPPE: 

Behandlingstilbud for pasienter med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer (ROP), også psykoseproblematikk. Teoretisk metode er Motiverende intervju (MI), psykoanalytisk gruppetilnærming (fokus på her og nå), kognitiv tilnærming og psykoedukasjon (undervisning/film). Gruppen varer i 45 minutter hver mandag, onsdag og fredag. 

SAMTALEGRUPPE: 

Et gruppetilbud i hovedsak for pasienter med psykiske utfordringer, men ROP pasienter kan også delta. Teoretisk grunnlag bygger på en psykoanalytisk gruppetilnærming (fokus på her og nå), kognitiv tilnærming og psykoedukasjon (undervisning/film). Hensikten med gruppen er å kunne dele tanker, følelser og erfaringer. Gruppen varer i 45 minutter hver tirsdag. 

SELVSTENDIG LIV GRUPPE (SL gruppe): 

Er et gruppetilbud for alle pasienter. Gruppen er et kursbasert opplegg med undervisning (psykoedukasjon), film, oppgaveløsing og refleksjon, samt trening på praktiske ferdigheter. Kurset har følgende 5 fokusområder; samhandling/kommunikasjon, nettverk og fritid, bomiljø og økonomi, rettigheter og plikter, og sysselsetting. 

Gruppen varer i 60 minutter hver torsdag. 

PSYKOEDUKATIVT FAMILIETILBUD: 

Dette innebærer at pasient og familie sammen tilbys regelmessige møter med to behandlere. 

Disse møtene består av: 

  • Individual- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse. 
  • Kartlegging av familiens ressurser og behov. 
  • Undervisning om psykoseforståelse og tidlige tegn ved psykose. 
  • Trene på problemløsning og kommunikasjonsferdigheter. 

Hvorfor er familiearbeid viktig? 

  • Familien er viktige samarbeidspartnere i et behandlingsforløp i forhold til å bedre prognosen. 
  • Familien trenger kunnskap for å bidra til bedring. 
  • Familien påvirkes av pasientens symptomutvikling 
  • Familien har rettigheter i forhold til egne behov. 

Målsettingen med det psykoedukative famlietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger.