Inntak

Skjelfoss psykiatriske senter tilbyr behandlingstilbud til pasienter med ROP lidelser innen TSB. Vi leverer også behandling innen psykisk helsevern til pasienter med og uten rusproblematikk. Pasienter som henvises til behandling må være rettighetsvurdert av sykehus med rettighetsvurderingskompetanse.

Kommune/ bydel kan henvise brukere til bo- og omsorgsplass ved Skjelfoss psykiatriske senter. Mottatte henvisninger vurderes av inntaksteam består av sykepleier, psykolog og psykiater. Inntaksmøte avholdes hver mandag kl. 13.30. 

Ved spørsmål ta kontakt med inntaks- og forløpskoordinator Anette Ellingsberg eller Mildrid Falkenhaug.

Tlf: 69 92 41 50

Epost: inntak@skjelfoss.no

Prinsippene fra Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal benyttes. I henvisningen bør det fremkomme hva som er ønsket mål for behandlingen og pasientens egen motivasjon for behandling ved Skjelfoss psykiatriske senter. Det er ønskelig at voldsrisikovurdering er vedlagt henvisningen. Kontaktinformasjon til henviser og avdeling skal være med i henvisningen. 

Forhenvendelser til bo- og omsorgstjenestetilbud, ta kontakt med inntak. 

Henvisninger sendes til: 

Inntaksteam 
Skjelfoss psykiatriske senter
Bråteveien 31
1827 Hobøl

Egensøknadsskjema

Mal henvisning Skjelfoss Psykiatriske Senter

 

Pakkeforløp 

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi pasient og/eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Brukermedvirkning er helt sentralt i pakkeforløpene. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om nødvendig. 

Pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. 

Pasienten skal få raskere utredning og behandling. Det innføres forløpstider hvor behandlingen skal evalueres minimum hver 6. uke. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for at pasienten unngår unødvendig venting og at det blir kontinuitet i behandlingen. 

Pakkeforløpene skal sikre at den somatiske helsen til pasienter utredes og at de får behandling om nødvendig. Pakkeforløpene skal medvirke til ivaretagelse av gode levevaner. 

For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling, skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling.