Brukerutvalg

Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning. Brukerutvalget har møter etter Retningslinjer for brukerutvalg i Lukas Stiftelsen, og etter Helse Sør-Østs Veileder for brukerutvalg for private leverandører. Brukerutvalgets leder har møte-, tale og forslagsrett i Styret i Lukas Stiftelsen. 

Brukerutvalgets rolle er å være: 

  • et rådgivende organ for virksomheten i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende 
  • et forum for tilbakemelding fra brukere, pasienter og pårørende 
  • et samarbeidsforum mellom virksomheten og relevante brukerorganisasjoner 

I brukerutvalget på Skjelfoss er følgende brukerorganisasjoner representert: 

Foreningen for helhetlig ruspolitikk, ved Jon Storaas. Leder av brukerutvalget 

Mental Helse, Østfold , ved Trond Hegerstrøm 

LPP, Moss , ved Unni Grønvold 

I tillegg er det følgende representanter fra Skjelfoss: 

  • Stig Olsen, virksomhetsleder
  • Cecilie Fjellberg, enhetsleder 

Før hvert møte i brukerutvalget vil nevnte organisasjoner være tilgjengelige for eventuelle samtaler og innspill fra brukere, pasienter og pårørende.