Historisk tilbakeblikk

 

fra 1968 og fram til idag

Lukas Stiftelsen overtok gården Skjelfoss i 1968 fra gårdbruker Magnus Wangberg på visse vilkår; «drift av en kristen, sosial institusjon». Eiendommen bestod av 200 dekar dyrket mark og 500 dekar skog og beiteareal.

 

I Juli 1968 flyttet de første pasientene inn og Skjelfoss har siden det vært en psykiatrisk institusjon. Skjelfoss hadde da avtale med Oslo fylkeskommune og fikk pasienter fra Dikemark sykehus, seinere Gaustad.

 

I 1984 ble Skjelfoss sykehjem besluttet nedlagt på grunn av dårlig bygningsmasse. Husene ble pusset opp på dugnad av personalet og fylkeskommunen endret vedtaket. I 1993 endret vi navn fra Skjelfoss sykehjem til Lukas Stiftelsens bo- og behandlingssenter - Skjelfoss. I 1999 ble det nok et navneskifte, denne gangen til Skjelfoss psykiatriske senter. 

 

Gaustad ønsket på slutten av 90-årene å ha en avtale med en virksomhet som var godkjent for tvunget psykisk helsevern, og for oss skjer dette i 1999. I 2002 overtar Staten ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Skjelfoss psykiatriske senter ble da overført til Helse Sør-Øst HF.

    • 2007  25 plasser HSØ. 2 plasser kommuner/bydeler
    • 2010   Første gang HSØ utlyste konkurranse – rus og psykiatri (ROP)
    • 2011    27 plasser HSØ. 10 plasser kommuner/bydeler, økt til 29 i 20142015   26 plasser HSØ (10 psykose og 16 ROP).Løpende avtale og med årlige                        ytelsesavtalemøter. 13 plasser kommuner/bydeler i Oslo og Viken. Størreorganisasjonsendring fra 2 avdelinger til 4 team
    • 2018   Oppstart ny avtale – innen TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). 11 plasser kommuner/bydeler i Oslo og Viken.

Gjennom alle år har det også vært en aktiv venneforening; Lukas Stiftelsens Venner. De har støttet med bl.a. etablering og innredning av «stille rom» ved virksomheten.