Henvisning TSB-ROP                  Ventetid:

 

Enhet TSB på Skjelfoss psykiatriske senter har avtale med Helse Sør-Øst om å tilby døgnbehandling til 10 pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg har vi en brukerstyrt plass som ved behov kan benyttes av pasienter som har fullført et behandlingsforløp hos oss. 

 

Felles for pasientene på TSB er at alle har en ruslidelse i tillegg til psykiske utfordringer. Dette kan være PTSD, angstlidelser, stemningslidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser ol. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og andre psykoselidelser, er ikke i målgruppen. Vi har god tilgang på spesialister og har et oversiktlig miljø hvor vi har mulighet til nødvendig individuell tilpassing. Vi tar imot begge kjønn, alle aldre og har mulighet for §12-soning. Vi har spesialister innenfor rus og avhengighetsmedisin, psykiatri og allmennmedisin. Vi har tett oppfølging med alle våre pasienter, og hele behandlingsteamet (legespesialist, psykologspesialist, sosionom og miljøterapeuter) er med å utforme behandlingsplaner sammen med pasientene, samt blir med på møter med aktuelle samarbeidspartnere. Vi kan utføre utredninger, også sluttføre dem som har vært vanskelig å gjennomføre pga rusmisbruk. 

 

Vi benytter oss av metoder som har vist seg å være virksomme i tråd med gjeldende faglige nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Vi er bevisst på at gode behandlingsresultater, uavhengig av behandlingsmetode, bygger på gode relasjoner og grunnleggende behandlingsallianse. Flere av våre tilbud er gruppebasert, men alle har individuelt tilpasset behandling. Behandlingen kan bestå av miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykologspesialist og legespesialist, medikamentell behandling (også LAR), musikkterapi, fysioterapi/fysisk trening, kulturelle og sosiale aktiviteter, undervisning og familiesamarbeid/undervisning.

 

Søknad om behandling innen TSB:

 

Pasienten må være rettighetsvurdert til behandling innen TSB. Henvisning skal følge mal for henvisning fra Nasjonal veileder for henvisninger i spesialisthelsetjenesten. Ønsket mål for behandlingen og pasientens egen motivasjon skal også fremkomme. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt inntaks- og forløpskoordinator Mildrid Falkenhaug på tlf 69 92 41 50 eller e-post inntak@skjelfoss.no