Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

TSB er betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. Tjenestene utføres av helsepersonell med medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Vi har et helhetlig ansvar for pasientenes helsesituasjon.

 

Vi vet at rusmidler kan virke dempende på plager og symptomer. Samtidig kan de fysiske og psykiske skadevirkningene være store. Langvarig bruk kan resultere i flere utfordringer og lidelser, og behandling innen TSB har fokus på nettopp dette. Videre har alle ulike historier, ulike utfordringer og ulike behov som må fylles for å oppleve god livskvalitet. Pasienter oppfordres derfor til å delta aktivt på utforming av behandlingstilbudet ut i fra egen situasjon og egne mål. 

 

På enhet TSB på Skjelfoss psykiatriske senter har vi tilbud om behandling inntil ett år for 10 pasienter. Vår målgruppe er pasienter som har rusmiddelavhengighet (alkohol, medikamenter og illegale rusmidler) og samtidig psykisk lidelse. Det kan være traumer, stemningslidelser, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser mm.

 

Pasienter får tildelt to primærkontakter når de kommer til oss. De bistår slik at alle får en individuell tilpasset behandlingsplan i samarbeid med psykologspesialist og legespesialist. Vi ønsker at pasienter skal være med å finne tiltak og aktiviteter som passer for akkurat dem. Vi vil tilrettelegge for at alle skal få best mulig nytte av oppholdet, tilpasse tilbudet fortløpende og oppdatere planene med gjeldende mål og tiltak. 

 

Behandlingen foregår i et døgnkontinuerlig pasientfellesskap. Pasienter vil få tilbud om samtaler med primærkontakter, sosionom, psykologspesialist og legespesialist etter behov. Videre har vi gruppetilbud som inkluderer mål- og endringsfokus, stabilisering, psykoedukasjon, rusterapi, relasjonsfungering og livsmestring. Fysisk aktivitet, musikkterapi og generelle aktivitetstilbud er også en del av tilbudet vårt. 

 

Vi gjennomfører jevnlig møter med pasienten og dens behandlingsteam på Skjelfoss, og har møter med eksterne sammarbeidspartnere. I tillegg har vi regelmessige behandlingsmøter hvor vi gjennomgår behandling og utvikling til hver enkelt pasient. 

 

Enheten disponerer to bofellesskap med plass til fire, alle har eget soverom og bad. Kjøkken, stue og vaskerom deles. Videre har vi to leiligheter som ofte er i bruk siste del av behandlingsforløpet for dem som har behov for det. Vi har også stor felles stue, spisestue og kjøkken for alle på vår enhet. Vaktrommet til personalet ligger direkte tilknyttet denne.