Psykoedukativt familietilbud

Familiegruppe er et psykoedukativt, det vil si kunnskapsformidlende, familiesamarbeid. I en familiegruppe får pasienten og familien mer kunnskap om pasientens psykiske lidelse. Vi legger stor vekt på samarbeid og deling av erfaringer slik at man skal forstå hverandre bedre.

Behandlingsmetoden er anbefalt i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus- og psykiske lidelser. Anbefalingene er basert på forskning, som viser at denne metoden kan bidra til å forebygge tilbakefall eller redusere symptomene ved en eventuell ny sykdomsperiode.                  

Familiegruppen erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til annen psykologisk og medisinsk behandling.

 

Hvorfor samarbeid med familien er viktig:

Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som står deg nærmest. Familien er bekymret, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter.

I møte med krise og sykdom hos et familiemedlem, er det vanlig å reagere både med redsel, sinne og uro. Det gjør at man ikke alltid klarer å møte den det gjelder på den måten som trengs. Mange familiemedlemmer opplever dessuten at de ikke vet nok om hva pasientens psykiske lidelse innebærer.

Undersøkelser viser at over halvparten av dem som blir utskrevet fra behandling på sykehus, er avhengig av familiens hjelp for å fungere. Familien har viktig informasjon om pasientens bakgrunn, ressurser og utfordringer. Ved et samarbeid får vi viktig kunnskap vi også kan bruke til å planlegge et best mulig behandlingsopplegg ved Skjelfoss. Det er og viktig at familien får mulighet til å bearbeide reaksjonene sine. Gjennom familiegruppen får de veiledning og råd om hvordan de kan være gode omsorgspersoner. 

 

Familiesamarbeid:

·         Pasienten, familien og to gruppeledere møtes regelmessig i 6-12 måneder.

·         Individuelle samtaler med pasienten og med familien hvor vi bruker de første møtene til å bli kjent og etablere et samarbeid.

·         Deretter familiesamtaler hvor vi benytter møtene til samtaler, undervisning og problemløsning.

 

Ulike problemstillinger og temaer vi jobber med:

 

* Gjennomgang og vurdering av ressurser og behov i familien
* Forståelse for psykisk helse
* Generelle råd om hva familien kan gjøre
* Konkrete råd om kommunikasjon
* Lære om stressfaktorer
* Psykiske og sosiale forhold som kan ha betydning for at du skal fungere best mulig
* Hva fremmer og hva hemmer bedring
* Hvordan løse dagligdagse utfordringer
* Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall
* Ulike behandlingsmetoder
* Rettigheter